Tiedonlähteitä

Kirjallisuutta

Arnkil, Nora & Karhunkorva, Reetta & Matila, Airi & Paaskoski, Leena 2016.
Merkityksellinen metsäkulttuuri. – Tapion raportteja nro 10. Helsinki: Tapio.
Lue lisää

 

Aura, Seppo & Horelli, Liisa & Korpela, Kalevi 1997.
Ympäristöpsykologian perusteet. WSOY: Helsinki.

 

Björn, Ismo 2006.
Metsäsuhde muuttuu, muuttuuko ihminen? – Uusi metsäkirja. Toim. Riina Jalonen ym. Gaudeamus: Helsinki.

 

Hankonen, Ilona 2016.
Paikka, aika ja kulttuuri metsien käytön sosiaalisen kestävyyden ytimessä. – Metsä tekee hyvää! Vuosilusto 11. Lusto & Metsähistorian Seura: Punkaharju.
Lue lisää

 

Heinonen, Seppo & Kuisma, Raimo 1994.
Nuoren maailmankuva suhteessa luontoon. Julkaisuja 92. Ammatillinen opettajakorkeakoulu: Hämeenlinna.

 

Juvonen, Salla 2015.
Metsään mieli. Esteettisen metsäkokemuksen sovellus nuoren metsäsuhteen tukemiseksi. Kuvataidekasvatuksen pro gradu -tutkielma. Lapin yliopisto: Rovaniemi.
Lue lisää

 

Kansallinen metsäohjelma 2015 (2008).
Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä. Valtioneuvoston periaatepäätös. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2008. Maa- ja metsätalousministeriö: Helsinki.
Lue lisää

 

Kansallinen metsästrategia 2025 (2015).
Valtioneuvoston periaatepäätös 12.2.2015. Maa- ja metsätalousministeriö 6/2015. Maa- ja metsätalousministeriö: Helsinki.
Lue lisää

 

Karhunkorva, Reetta 2016.
Metsä on paras. Näköaloja lasten metsäsuhteeseen. – Metsä tekee hyvää! Vuosilusto 11. Lusto & Metsähistorian Seura: Punkaharju.
Lue lisää

 

Karhunkorva, Reetta & Kärkkäinen, Sirpa & Paaskoski, Leena 2017.
Metsäsuhteiden kenttä. – Luston julkaisuja 1. Punkaharju: Lusto – Suomen Metsämuseo.
Lue lisää

 

Karhunkorva, Reetta & Paaskoski, Leena 2015.
Suomalainen metsäsuhde aineettomana kulttuuriperintönä. – Aineettoman läsnäolo. Kulttuuriperinnön tulkintoja. Toim. Riitta Vanhatalo. Kotiseutu 2015. Suomen kotiseutuliitto: Helsinki.

 

Karhunkorva, Reetta & Matila, Airi & Paaskoski, Leena 2017.
Eläviä suhteita metsään ja perintöön. - ELOSSA. Luonto ja elävä kulttuuriperintö. Toim. Aura Kivilaakso ja Leena Marsio. Helsinki: Museovirasto.  http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/File/3286/elossa-final.pdf

 

Karjalainen, Pauli Tapani 2004
Ympäristö ulkoa ja sisältä: geografiasta geobiografiaan. – Paikan heijastuksia. Ihmisen ympäristösuhteen tutkimus ja representaation käsite. Toim. Raine Mäntysalo. Ympäristöalan julkaisuja. Oulun yliopisto: Oulu.

Karlsson Eki, Matveinen-Huju, Katja, & Matila, Airi (toim.) 2012.
Metsät parantavat elämänlaatua -työryhmän loppuraportti. Maa- ja metsätalousministeriö: Helsinki.
Lue lisää

 

Karvinen, Petteri & Nykänen, Riitta 1997.
Lähtökohtia. – Luonnossa kotonaan. Luonto-opastuksen käsikirja. Toim. Petteri Karvinen, Jaana Hinkkanen, Riitta Nykänen, Juha Kinnunen & Seppo Karhu. Rakennusalan Kustantajat RAK: Helsinki.

 

Keto-Tokoi, Petri & Kuuluvainen, Timo 2010.
Suomalainen aarniometsä. Maahenki: Helsinki.

 

Laurén, Kirsi 2006.
Suo – sisulla ja sydämellä. Suomalaisten suokokemukset ja -kertomukset kulttuurisen luontosuhteen ilmentäjinä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1093. SKS: Helsinki.

 

Lukkarinen, Ville 2004.
Kansallisen maiseman vertauskuvallisuus ja ympäristön tila. – Suomi-kuvasta mielenmaisemaan. Kansallismaisemat 1800- ja 1900-luvun vaihteen maalaustaiteessa. Ville Lukkarinen & Annika Waenerberg. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 965. Taidekoti Kirpilän julkaisuja 3. SKS: Helsinki.

 

Lyytinen, Tuija & Vuolle, Pauli (toim.) 1992.
Ihminen – luonto – liikunta. – Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 81. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES): Jyväskylä.

 

Paaskoski, Leena & Roiko-Jokela, Heikki 2016.
Monta hyvää metsästä. – Metsä tekee hyvää! Vuosilusto 11. Lusto & Metsähistorian Seura: Punkaharju.
Lue lisää

 

Pietarinen, Juhani 1987.
Ihminen ja metsä. Neljä perusasennetta. – Silva Fennica; 1987, 4. Suomen metsätieteellinen seura: Helsinki.

 

Rantanen, Mari 2012.
Kun mä ajattelen sitä luontoa, musta tuntuu et se ois Porvoossa. –Maaseudulla ja kaupungissa asuvien esikoululaisten luontosuhde ja -tietämys. Varhaiskasvatuksen kandidaatin työ. Helsingin yliopisto: Helsinki.

 

Roiko-Jokela, Heikki (toim.) 2012.
Ihminen ja metsä: kohtaamisia arjen historiassa. Osat 1–3. Metsäkustannus: Helsinki.

 

Tyrväinen, Liisa & Kurttila, Mikko & Sievänen, Tuija & Tuulentie, Seija 2014.
Hyvinvointia metsästä. SKS: Helsinki.

 

Vehkamäki, Seppo (toim.) 2006.
Metsät ja hyvä elämä: monitieteinen tutkimusraportti. Metsäkustannus: Helsinki.

 

Vilkka, Leena 1993.
Ympäristöetiikka: vastuu luonnosta, eläimistä ja tulevista sukupolvista. Yliopistopaino: Helsinki.