Tutkimushanke

Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushankkeen osatutkimukset

1. Instituutiot, hallinto ja päättäjät / dosentti, VTT, metsänhoitaja Jaana Laine, valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Osatutkimuksessa tutkitaan millaisia metsäsuhteita metsäalan instituutiot ja hallinto ilmentävät ja millaisiksi keskeisten metsäalaan vaikuttavien tahojen edustajat arvioivat oman taustaryhmänsä metsäsuhteet. Metsäsuhteita tarkastellaan myös sen perusteella, mitä ja miten metsistä viestitään, millaisia päätöksiä tehdään ja miten niitä perustellaan.

Tarkastelu kohdistetaan metsiin vaikuttaviin keskeisiin instituutioihin ja organisaatioihin. Instituutioilla tarkoitetaan erityisesti lainsäädäntöä ja metsiin liittyviä ohjeistuksia, mutta myös kirjoittamattomia sääntöjää ja toimintatapoja. Organisaatioista tarkastelun kohteena ovat esimerkiksi Metsähallitus, Metsäteollisuus ry, metsäteollisuusyritykset, ministeriöt (erityisesti MMM ja YM), MTK, poliittiset puolueet, ympäristöjärjestöt sekä EU:n metsäpolitiikka.

Osatutkimus tuottaa tulkintaa yhteiskunnan ylätason metsäsuhteista ja tulevaisuuskuvista ja siten muodostaa vastinparin Tuulikki Hallan ja Reetta Karhunkorvan yksilötason metsäsuhteista rakentuville tulkinnoille.

2. Metsä- ja luontoammattilaiset / YTM, metsätalousinsinööri Tuulikki Halla, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Osatutkimuksessa tutkitaan metsä- ja luontoammattilaisten metsäsuhteita sekä niiden roolia metsien käyttöön liittyvissä konflikteissa.

Tutkimuksessa selvitetään, miten metsä- ja luontoammattilaisten metsäsuhteet muotoutuvat, millaisia elementtejä (arvoja, kokemuksia, merkityksiä, tietoa, tunteita, uskomuksia) ne sisältävät, miten ne määrittävät heidän ammatillista identiteettiään sekä miten metsäsuhteet ilmenevät metsiin liittyvissä konflikteissa. Konflikteissa vaikuttavia metsäsuhteita tarkastellaan hiljaisina signaaleina arvo- ja asennemuutoksista sekä mahdollisista voimistuvista megatrendeistä.

3. Metsänomistajan metsäsuhde / FM Reetta Karhunkorva, filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Osatutkimuksessa tutkitaan metsänomistajien metsäsuhteita ja metsänomistajuuden ylisukupolvisia merkityksiä sekä metsänomistajuuteen liittyvää elävää perintöä. Kiinnostuksen kohteena on kertomalla tuotettu metsänomistajuus.

Osatutkimuksessa selvitetään metsänomistajuuden sisältöjä ja aikaperspektiiviä sekä yhteiskunnallisia vuorovaikutteisia muutosprosesseja metsänomistajien ja muiden metsien käyttäjien metsäsuhteissa, esimerkiksi jokamiehenoikeuksiin liittyen. Keskeistä osatutkimuksessa ovat metsäsuhteen, metsien ja metsien omistamisen kulttuurisuuden, aineettoman kulttuuriperinnön ja ylisukupolvisuuden käsitteet.